1.381 متر مربع مبنى فندقي
1.381 متر مربع مبنى فندقيأوزبكستان
مبنى فندقي بمساحة 1.301 متر مربع
مبنى فندقي بمساحة 1.301 متر مربعأوزبكستان